Helder Copywriting Storytelling

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

Taïs Croes, eenmanszaak, handelend onder de commerciële naam ‘Helder’, met zetel te Blauwbloemstraat 19, 8560 Wevelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0795.804.430 (hierna “Helder” genoemd)

E-mailadres: tais@heldercopy.be
Telefoonnummer : 0472/34.67.14

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): copywriting, contentstrategie, brainstorm sessies, communicatie en branding in de meest ruime zin

(3)              Dienstverlener: Taïs Croes of een aangestelde onder de commerciële benaming “Helder”

(4)              Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met Helder en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt

(5)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van Helder (via website, sociale media of e-mail)

(6)              Online Dienst: online cursus, online workshop, online webinars, e-book, etc. (i.e. digitale inhoud conform artikel 1701/1,1° O. BW)

(7)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening (Dienst en/of Online Dienst) tussen Dienstverlener en Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant

(8)              Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

(9)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een (aangetekend) schrijven waar nodig

(10)            Website: Helder

Artikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

2.1 Elke Overeenkomst, van welke aard ook, tussen Helder en de Klant wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

De Offerte en de Algemene Voorwaarden alsook de finale Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen steeds een ondeelbaar geheel.

2.2 Het aankopen van een (Online) Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant doet daarbij uitdrukkelijk afstand van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 Helder is door de aard van de Diensten gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en de regels van de kunst haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Van de Klant wordt verwacht dat hij/zij Helder stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

3.3 Helder mag haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen, of enige andere wezenlijke verplichting (zoals het tijdig en correct aanleveren van de vereiste informatie) of verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 Helder zal bij het vervullen van de Dienst een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen en zijn slechts geldig ten aanzien van de Klant tot wie ze zijn gericht.

5.2 Indien de Klant een beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, zullen deze het voorwerp uitmaken van nieuwe onderhandelingen en dient een nieuwe Offerte te worden opgesteld, aan de alsdan geldende tarieven en prijzen. 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Helder zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de prijs zoals bepaald in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Na het afsluiten van de Overeenkomst voor de levering van Diensten en voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening, stelt Helder een voorschotfactuur op gelijk aan dertig (30) % van het totaalbedrag. De uitvoering van de Diensten zal pas een aanvang nemen na ontvangst van de volledige betaling van voormelde voorschotfactuur.

Helder zal het restsaldo van de factuur factureren op het ogenblik van de oplevering van de Diensten.

6.3 Op het moment dat een Klant een Online Dienst aankoopt, dient hij/zij de volledige prijs te betalen. Toegang tot de Online Dienst zal pas worden verleend na ontvangst van de algehele betaling. 

6.4 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden zoals bepaald in art. 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, aan de alsdan geldende prijzen en tarieven.

6.5 De prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Klant verschuldigd.

Het mogelijks niet (tijdig) kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan informatie of feedback van de Klant kan geenszins aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid in hoofde van Helder. Evenmin kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering – onder welke vorm dan ook. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Klant.  Wanneer de Klant niet of niet tijdig de nodige correcte informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Helder vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt of bemoeilijkt wordt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten integraal voor rekening van de Klant.

6.6 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk en met redenen omkleed te protesteren binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Klant vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de gehele factuur niet op.

6.7 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling  van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro, onverminderd het recht van Helder om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Alle kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant.

Daarenboven komen alle door Helder toegestane kortingen, promoties, of enig ander voordeel, waaronder – doch niet beperkt – de mogelijkheid tot gespreide betaling, onmiddellijk te vervallen indien de Klant zijn/haar betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt.

Daarnaast is Helder bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle Diensten voor de Klant op te schorten en desgevallend de toegang tot de Online Dienst – al dan niet tijdelijk – te blokkeren, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

6.8 Ingevolge artikel 261 WIB 92, wordt de Klant aangeduid als de schuldenaar van de roerende voorheffing verschuldigd op het gedeelte van de Offerte, toe te wijzen aan de overdracht van de auteursrechten, en verplicht zich ertoe deze aan de bron in te houden, en het wettelijke kostenforfait van art. 4 KB/WIB 92 toe te passen. Helder houdt zich voor deze opsplitsing tevens te vermelden op de factuur.

6.9 Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Klant is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de Klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover Helder.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1 De Overeenkomst is van bepaalde duur en strekt tot uitvoering van de tussen Partijen overeengekomen Diensten. Deze Overeenkomst van bepaalde duur kan door de Klant niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde prijs in de Offerte en de Overeenkomst.

7.2 De inhoud van de Online Dienst blijft voor de Klant beschikbaar voor de duurtijd zoals aangegeven in de Overeenkomst. 

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen veertien (14) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Indien de Klant de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Helder om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Klant.

Artikel 8. Werkwijze en Leveringstermijn

Diensten

8.1 Een 1 op 1 afspraak kan in principe niet worden verplaatst, tenzij mits kennisgeving uiterlijk 72 uur voor aanvang van de afspraak. Partijen zullen in dat geval in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen.

Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verplaatst of de afspraak niet verplaatst binnen de voormelde termijn, zal deze afspraak aan de Klant alsnog worden aangerekend, aan het alsdan geldende uurtarief.

8.2 Helder zal in haar Offerte een tijdslijn opgeven, met daarin opgenomen de taken en bijhorende termijnen voor elk van de Partijen. Teneinde Helder toe te laten de Diensten tijdig en correct op te leveren, verwacht Helder een actieve medewerking van de Klant. Dit houdt onder meer in dat de Klant haar alle nuttige en noodzakelijke informatie en/of feedback tijdig overmaakt. Indien de niet-tijdige aanlevering van al dan niet foutieve informatie de oorzaak zou zijn van een niet correcte of niet tijdige oplevering door Helder, dan kan Helder daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld door de Klant. Eventuele meerwerken of noodzakelijke aanpassingen ingevolge niet-correcte of niet-tijdige aanlevering van informatie of feedback door de Klant, zijn uitsluitend ten laste van de Klant en zullen in regie worden aangerekend.

8.3 De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Helder verbindt er zich evenwel toe om eventuele vertragingen zo snel als mogelijk aan de Klant te melden. Het overschrijden van de vooropgestelde termijn – om welke reden dan ook – doet geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering in hoofde van de Klant ontstaan en kan geenszins de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen tot gevolg hebben.

Indien de vertraging in oplevering uitsluitend toe te schrijven is aan Helder en de oplevering meer dan drie (3) maanden na de vooropgestelde datum zoals meegedeeld in de Offerte, zou plaatsvinden, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder bijkomend verhaal of schadevergoeding.

8.4 Helder heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Klant verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn.

8.5 Situaties van overmacht (artikel 9) verlengen in ieder geval de leveringstermijn.

8.6 Indien Partijen in afwijking van deze Algemene Voorwaarden een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, zal deze termijn verlengd worden wanneer de Klant of voor de Overeenkomst met goedkeuring van beide Partijen ingezette derden in gebreke blijven om de nodige informatie en feedback tijdig aan te leveren.

8.7 Helder is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Klant.

8.8 In het kader van de Diensten verbindt Helder er zich toe de Klant tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van de werken. De Klant heeft tweemaal het recht om feedback te geven op het door Helder aangeleverde werk.

Bijkomende door de Klant gevraagde revisierondes zullen in regie worden aangerekend, aan de alsdan geldende tarieven.

De Klant verbindt er zich toe Helder zorgvuldig, nauwgezet en tijdig te voorzien van feedback en opmerkingen. Het niet (tijdig) geven van feedback of opmerkingen geldt als impliciete aanvaarding van de Diensten.

8.9 In het kader van de oplevering van de Diensten dient de Klant het geleverde werk na te kijken alvorens tot enige implementatie over te gaan. De Klant draagt als enige de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het geleverde werk. Helder kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld voor schrijf- en typfouten.

8.10 Indien (een deel van) de geleverde Diensten niet conform is met de Overeenkomst, dient de Klant dit binnen de acht (8) dagen Schriftelijk te melden aan Helder. De Klant dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven.

In geval van betwisting moet door de Klant bewezen worden dat de afgeleverde Diensten niet conform de Overeenkomst en/of de Offerte werden opgeleverd.

8.11 Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van (acht) 8 dagen worden de geleverde Diensten geacht als zijnde conform te zijn uitgevoerd aan de Overeenkomst en aan de eisen gesteld door de Klant.

8.12 De betaling van de factuur of de ingebruikname van de Diensten ontslaat Helder van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en andere gebeurlijke tekortkomingen en geldt als stilzwijgende aanvaarding van de geleverde Diensten.

Online Diensten

8.13 Helder verbindt er zich toe de Klant toegang te verlenen tot zijn/haar Account en de Online Dienst binnen de achtenveertig (48) uur na ontvangst van betaling.  

8.14 De inhoud van de Online Dienst blijft voor de Klant beschikbaar voor de duurtijd zoals aangegeven in de Overeenkomst.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen wordt door een overmacht situatie (hierna de ‘Getroffen Partij), zal de Getroffen Partij de andere Partij inlichten binnen een termijn van vijf (5) werkdagen, nadat de Getroffen Partij kennis heeft genomen van de overmacht situatie. De Getroffen Partij zal hiervan het bewijs leveren.

De verplichtingen van de Partijen worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst in hoofde van Helder, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Helder, zoals – doch niet beperkt tot – : brand, epidemie, elektrische-informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, ziekte of werkonbekwaamheid van Taïs Croes. Helder is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorziene karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.3 De Klant blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties voorafgaand aan de overmacht situatie.

9.4 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Helder alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan zij tijdens de uitvoering van de Diensten kennis nemen. De Partijen nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te borgen. Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte en/of de Overeenkomst.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en Schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Copywriting

11.1 Helder draagt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten – “Intellectuele Eigendom”) verkregen uit de definitieve oplevering van haar copywriting Diensten over aan de Klant, na betaling van alle daarmee verband houdende facturen.

De overdracht van de Intellectuele Eigendom is definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Deze overdracht geldt voor de duurtijd van de bescherming en is wereldwijd.

Deze overdracht is beperkt tot de definitief opgeleverde Diensten.

Alle rechten op de drafts, ontwerpen, concepten, ideeën en voorstellen die voor de Klant worden ontwikkeld, worden niet overgedragen en blijven onder het auteursrecht van Helder. De Klant is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen.

11.2   De eventuele vergoeding voor deze overdracht wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in artikel 6.

11.3 Helder behoudt zich het recht voor haar creaties te gebruiken voor eigen zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio en sociale media van Helder, alsook advertenties, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Online Diensten

11.4 Door een Online Dienst aan te kopen aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat alle inhoud uit de cursus, e-book of workshop, alle uitgewerkte ideeën, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom OD”) eigendom zijn van Helder en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag deze Intellectuele Eigendom OD dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom OD mag door de Klant enkel aangewend worden voor de doeleinden zoals onderling overeengekomen en binnen de eigen onderneming.

11.5 Helder geeft de Klant toelating (i.e. een gebruikslicentie) op de Intellectuele Eigendom OD, maar behoudt alle overige intellectuele eigendomsrechten. Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België overgedragen. De Cliënt mag deze rechten niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, betekent het einde van de gebruikerslicentie.

11.6 De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst en de Klant ontvangt deze licentie pas nadat zij de prijs aan Helder heeft voldaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De Overeenkomst bevat voor Helder steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Helder verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven. Helder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant beoogde resultaat niet werd bereikt.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat Helder voor een correcte oplevering van de Diensten afhankelijk is van de informatie en de feedback die zij daaromtrent van de Klant ontvangt.

12.2 Helder is enkel aansprakelijk voor directe schade en kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) reputatieschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

12.3 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Helder voor directe schade zal steeds beperkt zijn tot (i) herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of, (ii) het opnieuw presteren van de te leveren Diensten, of (iii) betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de laatste factuur waarop de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit betrekking hebben.

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 Helder is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

13.2   Deze Algemene Voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de Website.

13.3   De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Helder en verwerking is nodig om de Overeenkomst tussen Helder en de Klant naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze Algemene Voorwaarden dienen samen te worden gelezen met de Offerte en de Overeenkomst en vormen de volledige Overeenkomst tussen de Klant en Helder. Zij vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen Partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 15.  Overdraagbaarheid

15.1 Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 De Offerte, de bijhorende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst en haar Algemene Voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Versie maart 2024